tel. 22 825 83 85
tel. 22 207 21 24

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI
 2. a) odpis zwykły z księgi wieczystej,
  b) podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania),
  c) zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego w przypadku nabycia przedmiotu umowy na podstawie spadkobrania lub darowizny zawartej po 1 stycznia 2007 roku – patrz pkt 8,
  d) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
  e) dodatkowo w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS – numery KRS, REGON, NIP,
  f) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numery NIP i REGON,
  g) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
  h) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
  i) w przypadku gdy nastąpił podział geodezyjny nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą obejmującą projekt podziału,
  j) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (opcjonalnie).

 3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU (MIESZKANIA) Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
 4. a) odpis zwykły z księgi wieczystej,
  b) podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania),
  c) zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego w przypadku nabycia przedmiotu umowy na podstawie spadkobrania lub darowizny zawartej po 1 stycznia 2007 roku – patrz pkt 8,
  d) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
  e) dodatkowo w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS – numery KRS, REGON, NIP,
  f) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numery NIP i REGON,
  g) zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (opcjonalnie),
  h) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (opcjonalnie),
  i) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (opcjonalnie).

 5. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 6. a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  b) podstawa nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie prawa do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania),
  c) zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego w przypadku nabycia przedmiotu umowy na podstawie spadkobrania lub darowizny zawartej po 1 stycznia 2007 roku – patrz pkt 8,
  d) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  e) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
  f) dodatkowo w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS – numery KRS, REGON, NIP,
  g) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numery NIP i REGON,
  h) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (opcjonalnie),
  i) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (opcjonalnie).

 7. TESTAMENT
 8. a) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

 9. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
 10. a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
  b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
  c) opis nieruchomości (najlepiej odpis zwykły z księgi wieczystej).

 11. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
 12. a) akt zgonu spadkodawcy,
  b) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
  c) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  d) zaświadczenie wydane przez urząd gminy (dzielnicy) ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego wskazujące jego nr PESEL.

 13. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
 14. a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
  b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

 15. PRZYDATNE INFORMACJE
 16. Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze: - dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
  - darowizny, polecenia darczyńcy,
  - zasiedzenia,
  - nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  - zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu
  - nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności jeżeli czynności te zostały dokonane po dniu 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia lub w drodze zasiedzenia zawsze jest wymagane.

  Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

  Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal i się z niego nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

KONTAKT

ul. Jaworzyńska nr 7 lok. 16
(wejście od ulicy Waryńskiego)
00-634 Warszawa
tel. 22 207 21 24, 22 825 83 85
tel./fax 22 825 83 85
banaszek@notariusze.waw.pl
a.szczepanski@notariusze.waw.pl

Godziny otwarcia kancelarii:
Poniedziałek - od 10 do 18
Wtorek - Piątek - od 9 do 17
Inne godziny i terminy po wcześniejszym uzgodnieniu

produkcja: kompea.pl

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności kancelarii oraz ogólny, jedynie przykładowy, katalog czynności notarialnych.”